Privacy-standpunten van politieke partijen voor de Europese verkiezingen

Brussel Foto Europees Parlement

Op 23 mei 2019 is het tijd voor de Europese Parlementsverkiezingen. De privacy van burgers is hierbij een belangrijk thema. Benieuwd welke standpunten de politieke partijen innemen met betrekking tot privacy? VPNGids.nl heeft zes stellingen m.b.t. privacy voorgelegd aan alle verkiesbare partijen. In één oogopslag valt te zien welke partijen het eens of oneens zijn met een bepaalde stelling. Daarnaast lichten de partijen toe waarom ze het eens of oneens zijn met de stellingen.

Toelichting: In onderstaande tabellen vind je per stelling de standpunten van de verschillende politieke partijen. Door op het logo van een partij te klikken, wordt de motivatie van die partij getoond. Van PVV, DENK, PvdA en Forum voor Democratie hebben wij ondanks herhaalde verzoeken geen input ontvangen. Om die reden ontbreken hun standpunten over privacy in Europa.


Privacy versus gegevensuitwisseling bij terreurdreiging

Stelling 1: In de internationale strijd tegen terrorisme en andere dreigingen mogen overheidsinstanties persoonsgegevens van Nederlanders inzien en deze delen met andere Europese landen.

Zeer mee oneensMee oneensNeutraalMee eensZeer mee eens
Partij van de dieren

De Partij voor de Dieren is tegen grootschalige en geautomatiseerde verzameling en verspreiding van persoonsgegevens. Alleen wanneer sprake is van een concrete verdenking die door de rechter wordt getoetst, mogen politie, justitie en inlichtingendiensten gegevens over burgers inzien of opvragen bij bedrijven.

Groen links

Steeds meer Europese overheden richten zich op het verzamelen van persoonlijke gegevens over burgers. Dit is geen effectieve manier om misdaad en terrorisme te bestrijden. Ongerichte massasurveillance door overheden van onschuldige burgers die niets misdaan hebben, moet stoppen.

De groenen

De Groenen geeft aan deze vraag onduidelijk te vinden en er geen gedegen antwoord op te kunnen geven.

VVD

De VVD is voorstander van informatieuitwisseling met andere Europese landen in het kader van terrorismebestrijding.

Jezus leeft

Jezusleeft is van mening dat alle middelen zijn toegestaan om terrorisme te bestrijden.

Piraten Partij

Privacy is een groot goed. Gegevens zouden alleen met toestemming van de persoon gedeeld mogen worden. Door het geheime karakter is niet te controleren of er ergens een datalek optreedt. Of dat overheden de gegevens misbruiken onder de noemer ‘andere dreigingen’.

Volt

We moeten massasurveillance nooit normaal vinden. Overheden mogen nooit zonder goede reden gegevens inzien. Maar als die er wel is, wil Volt wel dat informatie-uitwisseling mogelijk is binnen Europa. Zodat internationale misdaad niet langer beter georganiseerd is dan de nationale politie.

SP

Criminelen houden zich niet aan landsgrenzen. Daarom moeten we goed samenwerken met andere landen voor het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit, zoals terrorisme. Dat doen we echter volgens de regels van onze rechtsstaat. Gegevens van verdachte personen mogen door Politie en Openbaar Ministerie gedeeld worden, ook met andere landen. Er dienen wel strenge voorwaarden te worden gesteld aan alle opslag en uitwisseling van informatie voor justitie- en politieonderzoek. Aan onderzoek dient altijd een concrete verdenking ten grondslag te liggen. Grootschalige opslag van informatie voor zogeheten datamining wijzen wij af. Het massaal verzamelen van persoonsgegevens van alle burgers is niet effectief en ook onwenselijk omdat de privacy van ons allemaal op die manier wordt geschonden.

CDA

In de strijd tegen terreur moeten lidstaten zoveel mogelijk gegevens over geradicaliseerde personen met elkaar uitwisselen in een Europese database. Het mag niet meer voorkomen dat mensen die in de ene lidstaat te boek staan als geradicaliseerd van de radar kunnen verdwijnen door simpelweg naar een andere lidstaat te gaan. Daarnaast moet aan de Europese buitengrenzen en op vliegvelden en in havens beter worden bijgehouden wie er binnenkomen en wie er vertrekken. Europese Syriëgangers, die een risico vormen voor de veiligheid in onze steden, mogen niet ongezien en ongestraft terugkeren.

D66

Inlichtingenwerk is mensenwerk. In plaats van steeds grotere databergen met onze persoonsgegevens, moet er betere uitwisseling komen tussen Europese veiligheidsdiensten. Te vaak zien we dat informatie over terrorismeverdachten wel bekend was bij de ene politiedienst, maar niet bij de andere. Om terrorisme echt goed te kunnen aanpakken moeten we vaart maken met uitwisseling van gegevens over terrorismeverdachten in Europa. Er mag alleen gericht informatie gedeeld worden en toezicht worden gehouden. D66 is voor veiligheidsbeleid mét goede privacybescherming en waarborgen.

50 plus

Als personen verdacht worden van terrorisme is het voor onze veiligheid van groot belang om met alle beschikbare middelen aanslagen op onschuldige burgers te voorkomen. Door een betere samenwerking binnen Europa kan onze veiligheid beter worden gegarandeerd.


Privacy versus het belang van data-uitwisseling met de VS

Stelling 2: Overheden en bedrijven in de VS mogen niet zomaar gegevens van Europeanen inzien. Regelgeving hiervoor (Privacy Shield) moet worden aangescherpt.

Zeer mee oneensMee oneensNeutraalMee eensZeer mee eens
VVD

De Amerikaanse overheid en Amerikaanse bedrijven mogen niet zomaar gegevens van Europeanen inzien. In het kader van terrorismebestrijding kunnen de VS en de EU wel gegevens uitwisselen.

Jezus Leeft

Jezusleeft ziet geen reden voor de Verenigde Staten om gegevens van Europeanen in te zien.

CDA

Het CDA steunt de initiatieven die op Europees niveau genomen zijn om misbruik van data en privacyschendingen te voorkomen. De Europese veiligheid en concurrentiepositie hangen direct van een goede gegevensbescherming af. Eisen aan gegevensbescherming zouden voor ieder bedrijf moeten gelden, dus ook voor grote internetplatformen uit de Verenigde Staten.

SP

Aan uitwisseling van informatie met landen buiten Europa dienen striktere voorwaarden verbonden te worden. Het ‘privacyakkoord’ – het zogenaamde ‘privacy schild’ – tussen de EU en de VS moet worden opgeschort als de VS niet voldoet aan strengere Europese eisen op het vlak van de bescherming van data. Op basis van het huidige akkoord is het bijna onmogelijk voor inwoners van de EU om te achterhalen wat er met hun gegevens gebeurt in de VS en wie daar nu precies toegang toe heeft.

Groen Links

GroenLinks vindt dat de nieuwe Privacy Shield volstrekt onvoldoende waarborgen biedt. Privacy Shield bevat immers zes uitzonderingsgebieden waarbij massasurveillance zonder duidelijke verdenking kan worden uitgevoerd. Dit druist in tegen de essentie van het recht op privacy.

Partij van de dieren

Het verzamelen en opslaan van gegevens van Europese burgers en bedrijven door buitenlandse inlichtingendiensten en bedrijven is onacceptabel. De EU treft maatregelen om deze privacyschendingen zo spoedig mogelijk te stoppen. Het huidige EU-US privacyshield is niet afdoende en dient te worden verbeterd.

50 Plus

Europa mag niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie privacygevoelige informatie uitwisselen met de Verenigde Staten voor economische doeleinden.

D66

Al jarenlang biedt regelgeving zoals het Privacy Shield volstrekt onvoldoende bescherming voor onze gegevens in handen van Amerikaanse bedrijven en overheden. D66 roept bij herhaling op om de huidige regels grondig te herzien en het Privacy Shield op te schorten, totdat de Verenigde Staten wel voldoen aan de gemaakte afspraken.

De Groenen

Hoe meer privacy, hoe beter.

Volt

Volt vindt het essentieel dat de gegevens van burgers beschermd worden. Daarvoor moeten we in de EU strenge richtlijnen maken en waarborgen, zodat bedrijven en overheden niet zomaar toegang kunnen krijgen tot onze informatie.

Piraten Partij

Onze gegevens moeten we beschermen. Zowel vanuit Europees als individueel perspectief. De gegevens zijn van ons, en onszelf alleen.


Privacy versus maatregelen om nepnieuws te voorkomen

Stelling 3: Er moet meer toezicht komen vanuit de EU op de verspreiding van informatie op internet door media- en technologiebedrijven, om nepnieuws te voorkomen.

Zeer mee oneensMee oneensNeutraalMee eensZeer mee eens
Piraten Partij

Iedere vorm van cencuur en beperking beperkt onze vrijheid van Informatie. Ieder filter vertraagt de toegang. Ieder filter is te misbruiken voor andere doelstellingen. Om nepnieuws tegen te gaan moet je investeren in een gezonde onafhankelijke journalistiek en de inwoners toestaan om kritisch te zijn ten opzichte van alles. Decentralisatie en bescherming van het vrije verkeer van datadeling bevordert (burger)journalistiek. De grootste verspreider van nepnieuws zijn overheden en dat noemen we propaganda.

VVD

Het is een taak van de media om de overheid te controleren, niet andersom. Europa bepaalt niet of nieuws nep is, omdat dit vrije media kan aantasten. Wel is meer transparantie noodzakelijk. Gebruikers van sociale media moeten eenvoudig de bron van een artikel kunnen zien om te beoordelen hoe betrouwbaar een bericht is.

CDA

Nepnieuws is per definitie grensoverschrijdend en vraagt om een grensoverschrijdende aanpak. De EU moet wel voorkomen dat het aan eigen waarheidsvinding gaat doen. Daarnaast is het in de eerste plaats aan de techbedrijven zelf om maatregelen te treffen. Ook dienen de lidstaten burgers de tools te geven om nepnieuws snel te herkennen.

Jezus Leeft

Nepnieuws moet voorkomen worden.

SP

We willen een internet dat van iedereen is en waarin de privacy van gebruikers beschermd wordt tegenover de overheid en de commerciële belangen van de grote ‘high tech’-bedrijven zoals Facebook en Google. Het waarborgen van netneutraliteit in de EU dient te worden versterkt. De EU heeft geen dienst nodig om zogenaamd ‘nepnieuws’ aan te pakken. Onder het mom van het stoppen van desinformatie en nepnieuws wordt daarmee immers de persvrijheid ondermijnd. Het reële probleem van nepnieuws bestrijd je niet door de EU of andere overheidsinstellingen te laten bepalen welk nieuws wel of niet deugt. Dat doe je met vrije pers, onafhankelijke journalisten en goed onderwijs, ook over moderne media.

De groenen

Sociale mediabedrijven moeten worden verplicht bedrog te bestrijden.

50 Plus

Onze samenleving raakt steeds meer in verwarring door nepnieuws. Wel is het van belang om een duidelijke definitie van nepnieuws vast te leggen.

Groen Links

Het beste antwoord op desinformatie en manipulatie is kritische, onafhankelijke en professionele journalistiek. Journalisten kunnen burgers informeren en feiten en fictie van elkaar scheiden. Het bewaken van de journalistieke ethiek is géén zaak voor overheden. Wij gaan het bestaan van pluriforme media en onafhankelijke onderzoeksjournalistiek in de Europese Unie stimuleren. De persvrijheid verdient betere bescherming. We beperken de macht van politici over de media: publieke omroepen moeten kunnen opereren zonder politieke inmenging. De macht van mediamagnaten bedreigt de pluriformiteit. Wij leggen hen aan banden.

Partij van de dieren

Persvrijheid is essentieel voor de democratie. De EU moet deze waarborgen en machtsconcentraties en belangenverstrengeling tussen media en politiek bestrijden. Maar het is niet aan Brussel om te bepalen welk nieuws als ‘nepnieuws’ wordt bestempeld.

D66

Voor D66 is het belangrijk dat duidelijk is waar (nep)nieuws vandaan komt en waarom dit op iemands tijdlijn verschijnt. D66 ziet daarom voor de EU vooral een taak weggelegd, om meer transparantie van en daarmee inzicht in de regels te krijgen, die grote techbedrijven gebruiken om berichten te verwijderen. Dat geldt ook voor de algoritmes, die bepalen welke berichten juist wel worden gezien. Een aantal techbedrijven is zo groot, dat dit op Europese schaal geregeld moet worden. Tegenover deze bronaanpak, wil D66 voorkomen dat censuur optreedt, waarbij de EU uitingen verbiedt op andere gronden dan haatzaaien of discriminatie. Het doel moet toegenomen online mediageletterdheid en sterke onafhankelijke journalistiek zijn. Onafhankelijke initiatieven, die nepnieuws en desinformatie op leerzame wijze ontmaskeren, dragen op de lange termijn meer bij aan die doelen. Parallel aan nepnieuwsberichten, moet oneigenlijke manipulatie van het publieke debat beheerst worden met regels voor politieke advertentiecampagnes op digitale media. Sociale netwerken en zoekmachines moeten in een openbaar, doorzoekbaar archief publiceren wie voor politieke advertenties heeft betaald.

Volt

Volt wil nepnieuws tegengaan door mensen de vaardigheden te geven om zelf nepnieuws te herkennen. Dit werkt veel beter en is veel minder beperkend voor mensen dan repressieve maatregelen.


Privacy versus de bestrijding van belastingontduiking

Stelling 4: Om belastingontduiking via belastingparadijzen zoals Zwitserland, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco aan te pakken moet de EU de uitwisseling van bankgegevens van bedrijven en personen binnen de EU-lidstaten makkelijker maken.

Zeer mee oneensMee oneensNeutraalMee eensZeer mee eens
SP

Belastingontduiking moeten we keihard aanpakken. Zowel binnen Nederland als in samenwerking met andere landen, ook buiten de Europese Unie. Door ons belastingklimaat lopen vele landen – in Europa en daarbuiten – veel belastinginkomsten mis. Op internationaal niveau moeten de landen in de EU samenwerken om effectief belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan. Het delen van alle bankgegevens is niet effectief. Het is veel beter om belastingontduiking gericht aan te pakken dan generiek alle gegevens van alle 500.000.000 inwoners in de EU uit te wisselen.

De groenen

We begrijpen niet hoe uitwisseling van bankgegevens binnen de EU belastingontduiking in niet-EU-staten tegen kan gaan.

VVD

De VVD wil dat belastingontduiking en -ontwijking bestreden wordt. Hierbij wordt natuurlijk wel rekening gehouden met relevante wetgeving en de privacy van Nederlandse burgers en bedrijven.

Jezus Leeft

Crimineel verkregen geld moet worden opgespoord.

Partij van de dieren

Belastingontwijking en -ontduiking moeten worden tegengegaan. We willen dat de EU bedrijven verplicht tot transparantie over de door hen betaalde belastingen. De Partij voor de Dieren is tegen grootschalige en geautomatiseerde verzameling en verspreiding van persoonsgegevens of bankgegevens van burgers. Alleen wanneer sprake is van een concrete verdenking die door de rechter wordt getoetst, mogen politie, justitie en inlichtingendiensten gegevens over burgers inzien of opvragen bij bedrijven.

Groen links

Wij accepteren niet langer dat multinationals hun belastingplicht ontlopen. We hebben een sterke Europese hand nodig om ervoor te zorgen dat alle bedrijven eerlijk belasting betalen. De meest in het oog springende routes voor belastingontwijking zijn de afgelopen jaren aangepakt. Nu willen wij doorpakken: in plaats van concurrentie tussen landen, gaan we samenwerken om grip te krijgen op de grootste belastingontwijkers.

CDA

Belastingontduiking is een grensoverschrijdend probleem dat om een grensoverschrijdende aanpak vraagt.

Volt

Volt wil dat bedrijven belasting gaan betalen in het land waar ze opereren, dus niet waar hun brievenbus staat. Ook wil Volt een minimumbelasting voor bedrijven in heel Europa invoeren. Hierdoor moeten (grote) bedrijven netjes meebetalen.

D66

D66 is voor betere gegevensuitwisseling om terrorismefinanciering en belastingontwijking en –ontduiking tegen te gaan. In de afgelopen jaren hebben de schandalen rond bijv. de Paradise Papers en de Panama Papers de urgentie voor Europese actie nogmaals aangetoond. Hierbij staat voorop dat de kwaadwillenden hard moeten worden aangepakt, zonder dat dit leidt tot onnodige privacyschendingen van onschuldige burgers en bedrijven. Niet iedere bankmedewerker mag bijv. zomaar de betaalgegevens van een willekeurige onschuldige burger in een andere lidstaat kunnen bekijken.

50 Plus

Belastingontduiking is een misdrijf en moet worden aangepakt. Belasting moet betaald worden in het land waar de economische activiteiten plaatsvinden, dit is noodzakelijk om de overheidsvoorzieningen te kunnen verbeteren of in stand te houden.

Piraten Partije

Wij willen belastingontwijking en -ontduiking aanpakken. Daarvoor is passende wetgeving nodig en zijn bankgegevens nodig voor de accountantscontrole en opsporingsdiensten. Hiervoor moeten deze op steeds meer groeiende schaal worden gedeeld en automatisch verwerkt. Maar deze opdracht weegt niet op tegen het “vrijgeven” van deze privacy-gevoelige data om te verhandelen op de vrije markt van bedrijven en overheden. Ook moet worden voorkomen dat je anders behandeld wordt door derden omdat je een ‘moreel beschamende’ uitgave doet.


Privacy versus vervolging voor strafbare uitlatingen op internet

Stelling 5: Websites waarop bezoekers berichten en reacties kunnen plaatsen, moeten NAW-gegevens verzamelen en beschikbaar stellen aan Europese autoriteiten om personen met strafbare uitlatingen te kunnen vervolgen.

Zeer mee oneensMee oneensNeutraalMee eensZeer mee eens
Groen links

GroenLinks is tegen massa dataopslag van onschuldige burgers en tegen maatregelen die websites dwingen meer gegevens van bezoekers op te slaan dan noodzakelijk.

VVD

Dit is een bedreiging voor het vrije internet en voor de vrijheid van meningsuiting. Internetgebruikers kunnen zelf bepalen wat er met hun data gebeurt.

Jezus Leeft

Websites waarop bezoekers berichten en reacties kunnen plaatsen, moeten NAW-gegevens verzamelen en beschikbaar stellen aan Europese autoriteiten om personen met strafbare uitlatingen te kunnen vervolgen.

Partij van de dieren

Cybersecurity bereik je niet met het schenden van grondrechten. Opsporingsinstanties mogen niet rondsnuffelen in computers of gegevens over burgers opvragen bij bedrijven zonder dat daar een zwaarwichtige, door de rechter te toetsen reden voor is.

CDA

Daar waar het gaat om strafbare uitlatingen, denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van radicaliserend materiaal online, moet de hostingdienst (niet de website) verplicht zijn om informatie over de gebruiker af te staan aan nationale politie- en justitiediensten. Nationale politie- en justitiediensten moeten deze gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Het gaat wat CDA betreft dus niet om toegang verschaffen aan een Europese autoriteit. Nationale autoriteiten kunnen dit prima zelf, zeker als zij grensoverschrijdend samenwerken. Vanzelfsprekend moet de mogelijkheid om informatie in te winnen over personen bij hostingsdiensten met voldoende waarborgen omkleed zijn om misbruik van dergelijke mogelijkheden te voorkomen.

50 Plus

Websites kunnen geen verlengstuk zijn van het Openbaar Ministerie. Als websites constateren dat er strafbare feiten plaatsvinden, hebben ze wel de plicht zoals iedereen om daarvan melding te maken of aangifte te doen bij het OM.

SP

Strafbare uitlatingen moeten zoveel mogelijk bestreden worden. We vragen van websites om strafbare inhoud zo snel mogelijk te verwijderen en waar mogelijk moet worden opgespoord. Dat kan nu ook al, maar strafrechtelijk optreden is de verantwoordelijkheid van landen en dat moet zo blijven. Het massaal verzamelen van persoonsgegevens van alle bezoekers is niet wenselijk en zal ook niet effectief zijn. We willen een internet dat van iedereen is en waarin de privacy van gebruikers beschermd wordt tegenover de overheid en de commerciële belangen van de grote ‘high tech’-bedrijven.

D66

Het is niet aan websitebeheerders om proactief gegevens als naam en adres van bezoekers te verzamelen. Dit vindt D66 een grove schending van de privacy van websitebezoekers. Alleen na een juridische beoordeling door onafhankelijke administratieve of gerechtelijke instantie mogen gegevens van bezoekers die strafbare uitlatingen hebben gedaan worden afgegeven aan politie en justitie voor strafrechtelijk onderzoek.

De Groenen

We willen niet dat websites gedwongen worden om informant van justitie te worden.

Volt

Volt gelooft in privacy en een open internet. Het verzamelen van NAW-gegevens door websites is in strijd met deze principes.

Piraten Partij

We hebben de AVG (GDPR) ingevoerd om te zorgen dat we enige garanties van privacy krijgen. Vooral het tegengaan van datalekken. Door deze gegevens verplicht te gaan verzamelen en de facto uitleveren aan autoriteiten maakt het internet tot een politiestaat. Criminelen weten hun identiteit toch wel te verbergen. Hierdoor is deze maatregel niet proportioneel.


Privacy versus additionele bescherming voor minderjarigen

Stelling 6: Europa moet maatregelen treffen om het internet veiliger te maken voor minderjarigen, bijvoorbeeld door leeftijdsverificatie op websites met 18+ content.

Zeer mee oneensMee oneensNeutraalMee eensZeer mee eens
Partij van de dieren

De Partij voor de Dieren pleit voor een vrij internet zonder filters of blokkades. Het is de eigen verantwoordelijkheid van ouder(s) of verzorger(s) om toe te zien op het internetgebruik van hun kinderen. Diverse internetbrowsers bieden mogelijkheden om bepaalde content lokaal ontoegankelijk te maken. We zijn tegen systemen voor online leeftijdsverificatie omdat deze kunnen leiden tot privacybezwaren.

Groen links

GroenLinks is een voorstander van het beter beschermen van minderjarigen, maar een EU-wijde online identificatie is niet wenselijk. Online identificatiesystemen ten behoeve van private dienstverleners zou betekenen dat de verleners van de online ID onschuldige burgers continue kunnen traceren.

VVD

Maatregelen om internet veiliger te maken voor minderjarigen zijn welkom, maar moeten niet ten koste gaan van het vrije internet.

CDA

De Europese Unie heeft reeds regels opgesteld om minderjarigen online te beschermen en dat is een goede zaak. Zo stelt de AVG bijvoorbeeld dat wanneer een internetpagina een dienst aanbiedt aan minderjarigen en daarbij persoonsgegevens betrokken zijn, er voor een kind onder de 16 jaar toestemming gegeven moet worden door de ouders.

Jezus Leeft

Europa moet maatregelen treffen om het internet veiliger te maken voor minderjarigen, bijvoorbeeld door leeftijdsverificatie op websites met 18+ content.

Volt

Volt gelooft in een open internet. Een goede leeftijdsverificatie is alleen mogelijk als van alle internetgebruikers de leeftijd opgeslagen is. Het instellen van leeftijdsverificatie is daarom onwenselijk.

De groenen

Onbegonnen werk, de verantwoordelijkheid hiervoor leggen wij bij de ouders.

SP

Het internet is per definitie grensoverschrijdend dus het zou goed zijn als vanuit de EU maatregelen worden voorgesteld om het internet veiliger te krijgen, om zoveel mogelijk te voorkomen dat minderjarigen in aanraking kunnen komen met inhoud die zeer ongeschikt is voor hun leeftijd.

50 Plus

Alleen als er op het internet voor kinderen gevaarlijke en mogelijke strafbare content wordt aangeboden dan is een leeftijdsverificatie noodzakelijk.

Piraten Partij

Voor leeftijdsverificatie zijn persoonsgegevens nodig, die moeten we niet te grabbel gooien voor websites waar anoniem-blijven juist gewenst is. Hiermee wordt een datalek veroorzaakt. Wel heeft de samenleving, en daarmee de overheid, de morele verplichting om minderjarigen in bescherming te nemen. Een algemeen filter of wall is niet de juiste methode. Ouders kunnen de verantwoordelijkheid nemen door bescherming op de devices van hun kinderen te installeren. Deze tool kan wel Europees worden aangeboden.

D66

Het internet moet open en vrij blijven, zonder censuur. We moeten voorkomen dat lidstaten regels om internet veiliger te maken voor minderjarigen gebruiken om bijvoorbeeld ‘homopropaganda’ (zoals de wet in Rusland) te blokkeren. Door middel van leeftijdsverificatie wordt er daadwerkelijke censuur omzeild.


Evaluatie van de resultaten

Bij elke stelling moet het belang van privacy worden afgewogen tegen een ander (veelal conflicterend) belang. Men zou kunnen beargumenteren dat meer privacy voor burgers mogelijk kan leiden tot minder grip op zaken als terreur, fiscale criminaliteit en nepnieuws. Bij de meeste stellingen zijn de opvattingen van de politieke partijen erg versplinterd.

Bij stelling 2 en stelling 5 is er grootschalige concensus. Met uitzondering van Jezusleeft vinden alle ondervraagde partijen dat websites geen NAW-gegevens mogen verzamelen, ook niet als dit eraan bijdraagt dat personen achter strafbare uitlatingen makkelijker kunnen worden geïdentificeerd. Daarnaast vinden alle ondervraagde politieke partijen dat het delen van gegevens van Europese burgers met de VS streng moet worden gereguleerd en moet worden geminimaliseerd. In het kader van terrorismebestrijding maken enkele partijen hierin wél een uitzondering en keuren zij gegevensuitwisseling goed, zoals te zien is bij de antwoorden op stelling 1.

De partijen die structureel het belang van online privacy onderstrepen in hun antwoorden zijn Partij voor de Dieren, de Piratenpartij, Volt en tot op zekere hoogte ook GroenLinks. Jezusleeft lijkt de partij te zijn die de strengste regulering van het internet beoogt ten koste van privacy. De overige partijen laten vooral een divergent beeld zien, waarbij soms het belang van privacy meer gewicht wordt toegekend en soms een conflicterend belang wordt geprioriteerd ten koste van privacy, afhankelijk van de stelling.

Onderzoeksverantwoording

Voor dit onderzoek heeft VPNGids.nl alle verkiesbare partijen de zes stellingen toegestuurd per e-mail. Bij het uitblijven van een reactie werd wekelijks een reminder gestuurd. Indien partijen na 3 e-mails nog steeds niet op het verzoek hadden gereageerd, dan werden zij telefonisch benaderd. Bij DENK en PvdA gaf men na telefonisch contact aan te willen participeren en dat er intern naar de stellingen gekeken zou worden, maar een vervolgreactie bleef vervolgens uit. Partij voor de Vrijheid en Forum voor Democratie hebben niet gereageerd op onze herhaaldelijke oproepen per e-mail en telefoon. Om die reden zijn hun standpunten niet in ons overzicht opgenomen.

Onze collega’s van Privacy Barometer hebben in samenwerking met Privacy First ook nog een mooi overzicht gepubliceerd hoe Nederlandse partijen de afgelopen jaren hebben gestemd in het Europees Parlement over privacy-vraagstukken.

Cybersecurity analist
David is cybersecurity analist en een van de oprichters van VPNgids.nl. Sinds 2014 heeft hij internationale ervaring opgedaan in het werken met overheden, NGO's en de private sector als cybersecurity- en VPN-expert en adviseur. Meer over David.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen